کتاب هشتم کل کتاب

سه‌شنبه 1 مهر‌ماه سال 1393 ساعت 10:41 ق.ظ

دانلودنمونه سوالات هشتم کل کتاب

 

 

6

6-- بین دولت ومجلس چه ارتباطی وجوددارد؟(7-8)

7-دولت چه ارتباطی بامجلس دارد؟

8-مجلس چه ارتباطی بادولت دارد؟

9-هزینه های دولت مربوط به چه کارهای است؟5مورد

10-درآمدهای دولت شامل چه مواردی است؟به ترتیب بنویسید؟

11-دولت برای اداره امورکشور باید.......داشته باشد تابتواندهزینه کند

12-مالیات چیست؟

13-کوچکترین بخش درامددولت ازچیست توضیح دهید؟

14-بودجه یعنی چه؟

درس5

1-سرمایه بزرگ خانواده ها وکشور ............است

2-بعدازمرحله نوجوانی چه مرحله ای است؟

3-اهمیت دوره نوجوانی چیست؟دوقسمت

4-دوره نوجوانی به چه دوره ای می گویند؟

5-آسیب های دوره نوجوانی (تهدیدات)چه مواردی است؟توضیح دهید؟

6- علت پرخاشگری ونزاع چیست؟

7-خشم وعصبانیت درچه صورتی مضراست؟

8-رفتارپرخاشگرانه شامل چه مواردی است؟

9-پرخاشگری ونزاع موجب چه آسیب های می شود؟

10-هنگام خشم وعصبانیت چه بایدکرد؟

11-اگردرمعرض عصبانیت دیگران هستیم چه بایدکرد؟

12-3قاعده هنگام خشم وعصبانیت چیست؟

13-دوحدیث درموردخشم بنویسید؟>

14-موادمخدرچه موادی هستند؟

15-چراعده ای به سمت موادمخدرگرایش دارند؟

16-قانون موادمخدر چه می گوید؟

درس 6

1-چه کسانی ازنوجوانان دربرابرآسیب ها وتهدیدات محافظت می کنند

2-نوجوانان خودشان چگونه می توانند دربرابرآسیبها وتهدیدات خودشان رامحافظت کنند؟

3-خانواده چگونه می تواندنوجوانان رادربرابرآسیب ها محافظت کنند؟

4-مدرسه درحفظ نوجوانان دربرابرتهدیدات چه نقشی دارند

5-قانون دربرابرآسیبها وتهدیدات نوجوانان چه نقشی دارند؟

6-چراقانون دربعضی مواردرعایت نمی شود؟

7-قوه قضاییه چه نهادی است؟

8-رسیدگی به شکایت های مردم وحل اختلافات مردم چگونه است؟

9-انواع دعاوی کدامند؟برای هرکدام مثال بزنید

10-دعاوی کیفری راتعریف کنید؟

11-دعاوی حقوقی راتعریف کنید؟

12-وظیفه قاضی چیست؟

13-وکیل مدافع چه کسی است؟

14-اگرکسی توان مالی که بتواندوکیل بگیردنداردچگونه می تئاندازحقوق خوددفاع کنند؟

درس7

1-چگونه مرزهای زمانی ومکانی امروزه برداشته شده اندتوضیح دهید؟

2-بدون ارتباط انسانهادچارچه مشکلاتی می شوند؟(اهمیت ارتباطات)

3-شبکه ارتباطی ماانسانهاشامل چه کسانی است؟

4-ارتباطیعنی چه؟

5-عناصرارتباط کدامند؟

6-عناصرارتباط راتوضیح دهید؟بامثال

7-بازخوردیعنی چه؟

8-باچه روشهای پیامهاارسال ودریافت می شود؟

9-رسانه چیست؟بامثال انواع آن را توضیح دهید؟

10-کدام وزارت درزمینه ارتباطات نقش بیشتری دارد؟وظیفه این وزارتخانه چیست؟

11-چندشرکت تابعه وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات رانام ببرید؟

درس8-

  

32-خصوصیات جنگ های پیامبررابنویسید5مورد

33-پیامبربه فرمانروایان چه کشورهای نامه نوشتندچرا؟

34-ماجرای غدیرخم رابنویسید؟

35-خصوصیات پیامبراسلام رابنویسید؟4مورد

36-جایگاه مشورت درتصمیم گیری های پیامبر چه بوده است؟

درس 10

1-پیامبر(ص)درچه تاریخی وکجارحلت کردند؟

2-بعدازرحلت پیامبر(ص)هنگامی که سقیفه بنی ساعده تشکیل شدحضرت علی (ع)کجابودند؟

3-ماجرای سقیفه بنی ساعده چه بود؟

4-امام علی (ع)دربرابرماجرای سقیفه بنی ساعده چه کردند؟

5-اولین خلیفه بعدازپیامبرچه کسی است؟مدت خلافت اوچقدربود؟

6-دومین خلیفه بعدازپیامبر(ص)کیست؟وچگونه خلیفه شدند؟

7-درزمان خلیفه دوم مهمترین اقداماتی که صورت گرفت چه بوده است؟

8-سومین خلیفه بعدازپیامبر(ص)کیست؟چگونه به خلافت رسید؟

9-خصوصیات خلیفه سوم چه بوده است؟5مورد

10-علت کشته شدن خلیفه سوم چه بودسه سطرتوضیح دهید؟

11-حضرت علی (ع)کجابه دنیاآمدند؟

12-چندموردازکارهای که حضرت علی (ع)درزمان پیامبر (ص)باشهامت وفداکاری انجام دادندرابنویسید؟

13-امام علی (ع)وقتی افراددیگری به جای ایشان خلیفه شدندچه کردند؟

14-حضرت علی (ع)چگونه به خلافت رسیدند؟

15-علت شورش علیه امام علی (ع)چه بود؟

16-درزمان حضرت علی(ع)چه جنگهای روی داد؟

17- جنگ های حضرت علی (ع)با چه کسانی بود ؟

18- امام علی (ع)قبل از شروع جنگ هادرزمان خلافتشان چه می کردند ؟

19-چه نیرنگی درصفین به کاررفت ومانع پیروزی حضرت علی شد؟

20-فرمانده سپاه امام علی (ع)چه کسی بود؟

21-حضرت علی (ع)چندسال وباچه شیوه ای حکومت کرد؟

22-مرکزحکومت حضرت علی (ع)چه شهری بود؟چرا؟

23-مهمترین ویژگی های حکومت امام علی (ع)چه بوده است؟

24-ویژگی ساده  زیستی ومقابله بااشرافی گری حضرت علی (ع)توضیح دهید؟

25-تاکیدبرعدالت درزمان حضرت علی (ع)چگونه صورت می گرفت؟

26-حضرت علی (ع)چه کسانی رابه حکومت ولایات برمی گزیدندچرا؟

27-آیامعویه حاضربه اطاعت ازحضرت علی (ع)بود؟توضیح دهید؟

28-شیوه برخوردحضرت علی (ع)بامخالفان چگونه بود؟

29-امام علی (ع)درچه تاریخی به شهادت رسیدند؟

30-بعدازشهادت حضرت علی (ع)مردم باچه کسی بیعت کردند؟

31-دلایل صلح امام حسن (ع)درسه سطرتوضیح دهید؟

32-خصوصیات حکومت معاویه چه بود4مورد؟

33-مرکزحکومت معاویه کجابود؟

34-جانشین معاویه کیست وچه خصوصیاتی داشت؟

35-چراامام حسین (ع)ازمدینه به مکه رفتند؟

36-چراامام حسین (ع)به سوی کوفه رفتند؟

 37-نقش عبیدالله درواقعه کربلا چه بود؟

38-امام حسین (ع)سعادت وننگ رادرچه می دانستند؟دوقسمت

39-نقش مردم کوفه درماجرای عاشورا وشهادت امام حسین (ع)چه بود؟

آنهادرابتدا بانوشتن نامه از..............دعوت کردندوبانماینده ایشان..........بیعت کردندولی بعدباحکومت ......................مسلم بن عقیل راشهید کردندبا سپاه یزیدبه جنگ امام حسین (ع)رفتند؟

40-نشان انحراف جامعه اسلامی نیم قرن بعدازرسول خدا چه بود

41-چه چیزی جلوی انحراف حکومت یزیدراگرفت؟

42-هدف امام حسین (ع)ازقیام چه بود؟

43-چهره واقعی حکومت بنی امیه چگونه برهمگان روشن شد؟

44-دوموردازدست آورد های قیام کربلا رابنویسید؟(ج38-41-42)

درس11

13-خوارزم وخوارزمشاه رامعرفی کنید؟

14-چراحکومت خوارزمشاهیان پایه های چندان محکمی نداشت؟

15-پایتخت سلجوقیان شهر.....................ووزیرمعروف آنها.......بود

درس 14

1-ازمیان حکومت های ترک نژادقرن چهارم تا هفتم کدام مهمتر است؟چرا

2-تشکیلات حکومت سلجوقیان چگونه بود؟

3-سلاطین سلجوقی چه خصوصیاتی داشتند؟

4-مشروعیت سلاطین سلجوقی چگونه به دست می آمد؟

5-نقش وزیران دوره سلجوقی چه بود؟

6-دووزیرمهم سلجوقیان رامعرفی کنید؟

7-پس ازوروداسلام به ایران کلاس های درس نخست در.........تشکیل شد؟

8-مدارس نظامیه رامعرفی کنید؟

9-دوشخصیت مهم که درمدارس نظامیه بودندرانام ببرید؟

10-درآستانه حمله مغولها بزرگترین مرکزعلمی ومذهبی ایران کجابود؟چرا

11-زبان وادب فارسی دردوره حکومت های ترک درایران چه جایگاهی داشت؟

12-معماری دوره سلجوقیان چه خصوصیاتی دارد؟

13-هنردردوره سلجوقیان چه خصوصیاتی دارد؟

14-سه اثرمعماری دوره سلجوقیان رانام ببرید؟

درس 15

1-بعدازاسلام سخت ترین وتلخ ترین دوران تاریخی کشورما چه دوره ای است؟چرا؟

2-مغول ها که بودند؟

3-مغولها بعدازاتحادشان نخست به کجا حمله کردند؟

4-علت وبهانه حمله مغول ها به ایران چه بود؟

5-درزمان حمله مغولها حاکم ایران که بودوچه کرد؟

6-سلطان جلالدین که بود؟

7-چراسلطان جلالدین دربرابرمغولهاموفق نبود؟

8-نتایج حمله مغولهاچه بود؟5مورد

9-پس ازمرگ چنگیز چه کسی مامور حمله دوباره به ایران شدونتایج حمله اوچه بود؟

10-سه ویژگی حکومت ایلخانان رابنویسید؟چگونه به وجودآمدند؟

11-حکومت ایلخانان چگونه ازبین رفت؟

12-بعدازایلخانان اوضاع ایران چگونه بود؟

13-بعدازایلخانان مهمترین قیام که به وجودآمدچه نام داشت؟

14-تعلیمات چه کسانی درقیام سربداران نقش داشت؟

15-قیام سربداران چگونه شروع شد؟وعلت نام گذاری آن چه بود؟

16-دراواخرقرن هشتم کشورایران با حمله چه کسانی مواجه شد؟

17-تیمورچگونه برایران مسلط شد؟

18-نتیجه حمله تیموربه ایران چه بود؟

19-امپراطوری تیموراز...تا.......بود؟

20-جانشین تیمورکیست؟

21-حکومت تیموریان چگونه ازبین رفت؟

درس 16

1-چرابزرگان ایرانی به مغولهانزدیک شدند وباآنهاهمکاری کردند؟

2-خواجه نصیرالدین طوسی رامعرفی کنید؟5مورد

3-رصدخانه مراغه رامعرفی کنید؟

4-خواجه رشیدالدین فضل الله رامعرفی کنید؟5مورد

5-مذهب مغولهاوقتی واردایران شدچه تغیراتی کرد؟(نقش ایرانیان برمذهب مغولها)

6-غازان خان برای عمران وآبادی کشورچه کرد؟

7-اولجایتوبرای عمران وآبادی کشورچه کرد؟

8-ابوسعیدبرای عمران وآبادی کشورچه کرد؟

9-تفاوت شاهرخ وتیمورچه بود؟چرا

10-شاهرخ برای عمران وآبادی کشورچه کرد؟5مورد

11-دردوره تیموری کدام هنرها بیشترشکوفا شدچرا؟

12-چنداثرمعماری دوره ایلخانان رابنویسید؟

13- چنداثرتاریخی ومعماری دوره ایلخانان رابنویسید؟

دارند

9-چندنوع آب وهوای جنوب غربی آسیارابنویسید؟

10-پرجمعیت ترین ودومین منطقه پرجمعیت وکم جمعیت ترین منطقه و

وسیعترین منطقه جنوب غربی آسیا کدامند؟

11-زبان مردم جنوب غربی آسیاچگونه است؟

12-کانون ومرکز ظهورادیان الهی کجابوده است توضیح دهید؟

13-قلب تمدن اسلامی کجاست؟توضیح دهید؟

14-4دلیل پیشرفت بعضی کشورهای اسلامی جنوب غربی چیست؟

15-علت پیشرفت نکردن بعضی کشورهای جنوب غربی آسیاچیست؟بامثال

درس20

1-چراایران وجنوب غربی آسیاجزمنطقه راهبردی جهان است؟

2-ازنظرارتباطی جنوب غربی آسیاچه اهمیتی دارد؟

3-جنوب غربی آسیاازنظرانرژی چه اهمیتی دارد؟

4-یک پیمان درجنوب غربی آسیامعرفی کنید؟

5-چراجنوب غربی آسیایک منطقه پرتنش است؟

6-جایگاه ایران درمنطقه جنوب غربی چیست؟

7-سواحل جنوب ایران دارای چه اهمیتی است؟

8-نقش نیروی دریای ایران درمنطقه چیست؟

9-وسعت فلسطین چقدراست؟

10-چراسرزمین فلسطین اهمیت دارد؟

11-مقیاس چیست؟

12-چند نوع مقیاس داریم؟

13-یک مثال ازمقیاس خطی رسم وحل کنید؟

14-مقیاس عددی چیست؟

15-اگرمقیاس عددی نقشه ای................فاصله دو شهرروی نقشه 3سانت باشد روی زمین چندکیلومتراست؟

درس21

1-غرب قاره آسیا چندقاره وجوددارد؟

2-قاره افریقاواروپارامقایسه کنید؟

3-اورآسیایعنی چه موقعیت اروپارابنویسید

4-اروپااز.................وسعت ترین قاره های جهان است؟

5-ناهمواری های اروپاچندبخش است؟

6-اروپای پیررامعرفی کنید؟

7-اروپای جوان رامعرفی کنید؟

8-دورشته کوه آلپ وپیرنه درکدام قسمت اروپاقراردارند؟

9-بلندترین قله اروپاچه نام دارد؟

10-آب وهوای اروپابیشترچونه است؟

11-انواع آب وهوای اروپارانام ببرید؟

12-آب وهوای قطبی اروپاراتوضیح دهید؟

13-آب وهوای اقیانوسی اروپاراتوضیح دهید؟

14-آب وهوای مدیترانه ای اروپاراتوضیح دهید؟

15-آب وهوای قاره ای یابری اروپاراتوضیح دهید؟

16-خصوصیات رودهای اروپارابنویسید؟

17-نام چندروداروپارابنویسید؟

18-دومین قاره وسیع جهان کدام است؟

19-موقعیت قاره آفریقارابنویسید؟

20-قاره آفریقاازچه طریق ازآسیا واوپاجدامی شود؟

21-ناهمواری های آقریقا رانام ببرید؟

22-آفریقافلاتی ....و........................استو...........................کمتردرآن دیده می شود؟

23-کدام قسمت آفریقادریاچه بیشتراست؟چرا؟

24-نام چنددریاچه مشرق آفریقارابنویسید؟

25-خصوصیات سواحل آفریقاچیست؟

26-آب وهوای آفریقبیشترچگونه است؟چرا

27-ازنظربارش آفریقابه چندبخش تقسیم می شود؟

28-آفریقای مرطوب رامعرفی کنید؟(آفریقای سبز)

29-آفریقای خشک رامعرفی کنید؟

 

 

17-دورودخانه قاره آمریکارامعرفی کنید؟

الف-می سی سی پی

ب—آمازون

18-ویژگی های جمعیت قاره آمریکا چیست؟

19-نژاد مردم قاره آمریکارامعرفی کنید؟

20-بومیان قاره آمریکارامعرفی کنید؟

21-سیاه پوستان قاره آمریکارامعرفی کنید؟

22-سفیدپوستان قاره آمریکارامعرفی کنید؟

23-دورگه های آمریکای چه کسانی هستند؟

24-فرهنگ آنگلوساکسون رامعرفی کنید؟

25-فرهنگ لاتین رامعرفی کنید؟

26-دین مردم قاره آمریکا چیست؟

27-اقتصادآمریکای شمالی چه خصوصیاتی دارد؟

 

28-صادرات آمریکای شمالی رابنویسید؟

29-مهمترین عوامل پیشرفت وتوسعه آمریکای شمالی چیست؟

30رشدشهرهای درآمریکای شمالی چگونه است؟

31-اقتصادآمریکای لاتین چگونه است؟

32-به چه دلایلی اقتصاد آمریکای لاتین پیشرفت نکرده است؟

33-کشورهای آمریکای لاتیین بیشترکدام محصولات کشاورزی راصادرمی کنند؟

34کشورهای جزیره ای آمریکای لاتین بیشتردرآمدشان ازچیست؟

35-مراکزگردشگری قاره آمریکارانام ببرید؟

درس24

1-کوچکترین قاره زمین رامعرفی کنید؟

2-موقعیت استرالیا رابنویسید؟

3- الف- نیوزلندکجاست(دوقسمت)

 ب- نیوزنلندچه خصوصیاتی دارد؟

4-خصوصیا ت صخره های مرجانی استرالیاچیست؟

5-کدام قسمت استرالیارشته کوه وجوددارد؟

6-خصوصیات جمعیت استرالیاچیست؟(رابطه بین وسعت وجمعیت استرالیا)

7-زبان مردم استرالیا رامعرفی کنید؟

8-دین مردم اقیانوسیه واسترالیا رامعرفی کنید؟

9-اقتصاداسترالیاچگونه است؟توضیح دهید؟

10-کشاورزی استرالیا چگونه است؟

11-دامپروری استرالیا چگونه است؟

12-دوبندرصنعتی استرالیا رانام ببرید؟

13-صادرات استرالیا رابنویسید؟

14-گردشگری دراسترالیا چگونه است؟

 

 

بسمه الله                                                        

درس اول

1-پیامبراسلام (ص)درچه مواردی اعضای جامعه رابه بدن انسان تشبیه کرده اند؟

2-اعضای جامعه همه به همکاری وهمیاری یکدیگرنیازدارندوقران کریم ازآن به ..................درامورخیریادکرده است

3-تعریف تعاون چیست؟

4-دومثال ازتعاون بنویسید؟

5-آیا انسانها میتوانندهمکاری وتعاون نداشته باشند؟چرا

6-دین اسلام درزمینه ارتباط  فردبا جامعه چه پیام های دارد؟

7-قران درچه مواردی خواسته انسانها تعاون داشته باشند ودرچه مواردی خواسته تعاون یاهمکاری نداشته باشند؟

8-جلوه های ازتعاون مثال بزنید؟

9-تعاون درچه سطوحی می باشد؟

10-درمورد اهمیت تعاون درخانه ومدرسه به 4نکته اشاره کنید

11-درمدرسه شمادرچه کارهای همکاری دارید؟

12-درمورد اهمیت تعاون درمحله به چه نکاتی باید توجه کرد؟3مورد

13-درمحله درچه مواردی می شود تعاون  وهمکاری داشت؟

14-امام صادق (ع)می فرمایدبا.................خوش رفتاری کن تا

درس2

1-تعاون تنهابه خانه ومدرسه ومحله محدود نمی شود گاهی افراد نیکو کاردرسطح جامعه به صورت ......وگاهی به صورت ............به دیگران یاری می رسانند

2-انفاق یعنی چه؟

3-هرگزبه نیکی نمی رسیدمگرازآنچه دوست دارید .................کنید؟

4-نیکوکاری ازطریق سازمانها چگونه است؟توضیح دهید؟4مثال

5-سازمانهای مردم نهاد وخیریه ازکجامجوزمی گیرند؟

6-نقش خیرین مدرسه ساز درجامعه چیست؟

7-وقف یعنی چه؟

8-موقوفات چه چیزهای هستند؟

9-شرکت تعاونی چیست؟

10-خصوصیات شرکت تعاونی چیست؟

درس 3

1-طبق قانون اساسی قوای حاکم ایران کدامند؟

2-مهمترین وظایف قوه مجریه کدامند؟

3-منظورازدولت همان .................است؟

4-حکومت کشورایران ازچه نوعی است؟

5-ریس قوه مجریه کیست مهمترین وظیفه اش چیست ؟

6-ریس جمهورچگونه انتخاب می شود؟

7-ریس جمهور برای چه مدت انتخاب می شود؟

8-چه کسانی داوطلب ریاست جمهوری می شوند؟

9-تبلیغات ریاست جمهوری چگونه است؟

10-چه کسانی ریس جمهورراانتخاب می کنند؟

11-تنفیذریاست جمهوری یعنی چه؟

12-تحلیف ریاست جمهوری یعنی چه؟

13-کابینه یاهیت دولت یعنی چه؟

14-وزیران چگونه انتخاب می شوند؟

15-دولت چگونه کشوررااداره می کند؟وظیفه وزیران)

16-هیت دولت چه وظیف ای دارد؟

17-مقرهیت دولت ووزیرا نکجاست

درس 4

1-اتباع یعنی چه؟

2-اتباع ایرانی چه کسانی هستند؟

3-حقوق ومسولیت های شهروندان دربرابردولت چیست؟برای هرکدام 4مثال

4-5موردازوظایف دولت رابنویسید؟

5-وظایف ریس جمهوررابنویسید؟

 

          درس 8

1-چندنمونه ازکاربردهای فناوری اطلاعات وارتباطات درزندگی روزمره رابنویسید؟

2-نقش فناوری اطلاعات درارتباط سریع چیست؟

3-نقش فناوری اطلاعات درمکاتبه چیست؟

4-نقش فناوری اطلاعات درفعالیت علمی چیست؟

5-نقش فناوری اطلاعات درخریدفروش چیست؟

6-نقش فناوری اطلاعات دربهره گیری ازخدمات دولت الکترونیک چیست؟

7-نقش فناوری اطلاعات درآموزش چیست؟

8-نقش فناوری اطلاعات درامنیت ونظارت چیست؟

9-نقش فناوری اطلاعات درعملیات بانکی چیست؟

10-نقش فناوری اطلاعات دردسترسی به اخبارچیست؟

11-اهمیت فناوری اطلاعات وارتباطات چیست؟5مورد

12-تاثیروسایل ارتباطی برفرهنگ عمومی جامعه چیست

13-اثرات منفی رسانه های ارتباط جمعی چیست؟5مورد

14-استفاده زیادازتلوزیون واینترنت چه اثرات منفی دارد؟

15-پیامهای بازرگانی از چه راه های تبلیغ می شود

16-اثرات مضرپیام های بازرگانی چیست؟

17-وسایل ارتباطی چه اثر مضری برارتباط افراد واقوام ودوستان دارد؟

18-هنگام استفاده ازفضای مجازی به چه نکاتی توجه کرد؟

19- راه مقابله باضررهای تبلیغات چیست؟

20-اثرات بازی های رایانه ای برای افرادچیست؟بررسی کنید؟

تاریخ درس9

1-حضرت محمد(ص)چگونه پیامبر شدند؟درکجا؟

2-اسلام در.....میان مردمی که که درجهل ونادانی به سر می بردندظهورکرد؟

3-مدت پیامبری حضرت محمد(ص)چقدربود

4-موقعیت شبهه جزیره عربستان رابنویسید؟4نکته

5-منطقه حجازرامعرفی کنید؟

6-شغل مردم عربستان درآغازاسلام وقبل ازاسلام چه بوده است؟

7-آب وهوای عربستان چگونه است؟

8-درآغازاسلام ساکنان عربستان چه کسانی بودندوشیوه زندگی آنها راتوضیح دهید؟

9-خصوصیات عصرجاهلیت رابنویسید؟5مورد

10-قبل ازاسلام چه ادیانی درعرستان بوده است؟

11-پیامبر اسلام کجابه دنیا آمدند؟

12-لقب پیامبر(ص)قبل ازبعثت چه بود؟

13-درچه تاریخ وسنی وکجاپیامبر(ص) به پیامبری برگزیده شدند؟

14-اولین کسانی که به پیامبرایمان آوردندچه کسانی بودند؟

15-درآغازپیامبر (ص)چگونه مردم رابه اسلام دعوت می کردند؟

16-دعوت آشکارپیامبر چگونه شروع شد

17-مخالفین اسلا م درآغازچه کسانی بودندچرا؟

18-مشرکین درآغزدعوت پیامبر چه کردند؟وپیامبر چه پاسخی دادند؟

19-چرامشرکان مردم راازشنیدن آیات قران منع می کردند؟

20-نخستین شهدای اسلام وعلت شهادت آنهرابنویسید؟

21-درآغازاسلام چه کسانی بیشترشکنجه می شدندچرا؟

22-چراپیامبراسلام ازمسلمانان خواست بهحبشه مهاجرت کنند؟

23-علت تحریم اقتصادی پیامبرویارانش چه بود؟

24-تحریم اقتصادی پیامبر ویارانش شامل چه مواردی بود؟

25-علت نام گذاری شهرمدینه چه بود

26-انصارچه کسانی هستند؟

27-مهاجرین چه کسانی هستند؟

28-نخستین اقدام پیامبردرمدینه واهمیت رابنویسید؟

29-پیمان برادری میان مسلمانان چگونه شکل گرفت توضیح دهید؟

30پیمان نامه سیاسی پیامبر راتوضیح دهید؟

31-نبرد های پیامبررانا م ببرید؟وبه جنگ های پیامبرچه می گویند؟

درس 11

1--دوره ایران باستان چگونه پایان یافت؟

2-هنگام ظهوراسلام درعربستان شرایطایران چگونه بود؟5مورد

3-فتح ایران وسقوط ساسانیان چگونه صورت گرفت؟

4-نبردقادسیه راتوضیح دهید؟

5-نبردنهاوندراتوضیح دهید؟

6-حکومت ساسانی چگونه ودرچه سالی پیان یافت؟

7-5موردازخصوصیات حکومت بنی امیه رابنویسید؟

8-نام امام های که دردوره بنی امیه شهیدشدندرابنویسید؟

9-قیام مختارسقفی راتوضیح دهید؟

10-عباسیان چگونه به حکومت رسیدند؟

11-اولین ودومین خلیفه عباسی چه کسانی هستند؟

12-مرکزحکومت بنی امیه شهر.......وبنی عباس شهر..................که .............آن رابنا کرد؟

13-خصوصیات حکومت عباسیان چه بود؟5مورد

14-نقش ایرانیان درحکومت عباسی چه بود

15-دوشخصیت ایرانی که درحکومت عباسی نقش مهمی داشتندرانام ببریدوسرانجام آنها چه شد؟

16-نخستین ایرانی مسلمان رامعرفی کنید؟

17-چراایرانیان مسلمان شدند؟5دلیل

درس 12                           

1-بعدازوروداسلام به ایران اولین سلسله های ایرانی چگونه شکل گرفتند؟

2-سلسله های که بین قرن های سوم تا پنجم درایران شکل گرفتند رانام ببرید؟

3-دوسلسله که با حمایت حکومت عباسی درایران شکل گرفتند رامعرفی کنید؟

4-کدام سلسله ها بدون اجازه عباسیان درایران شکل گفتند؟

5- حکومت طاهریان وسامانیان باحکومت علویان وصفاریان وآل بویه مقایسه کنید؟

6-حکومت صفاریان رامعرفی کنید؟

7-حکومت علویان رامعرفی کنید؟

8-حکومت آل بویه رامعرفی کنید؟

9-اولین حکومت شیعه را درایران معرفی کنید؟

10-پرچمدارعلم ودانش درفرهنگ اسلامی چه کسانی هستند توضیح دهید؟

11-نقش ایرانیان درادبیات عرب چیست؟

12-میراٍ ادبی وتاریخی ایران باستان چگونه به جامعه اسلامی منتقل شد؟

13-وزیران دانشمندوفرهنگ دوست سامانی چه کسانی بودند؟

14-5موردازنقش ایرانیان درپیشرفت فرهنگ وتمدن اسلامی رابنویسید؟

15-زبان وادبیات ایران دردوره نخست اسلامی چگونه بوده است؟

16-معماری ایرانیان در دوره های نخست اسلامی چه ویژگی دارد؟

درس 13

1-درقرن سوم وچهارم هجری خاندان های .................درایران حکومت می کردندوبه تدریج پس ازآنه دودمان های........درایران به قدرت رسیدند؟

2-سلسله های ترک نژادکه درایران قبل ازحمله مغوله تشکیل شدندرانام ببرید؟(قرن 4تاقرن7هجری)

3-حکومت غزنویان چگونه به وجودآمد؟

4-مهمترین لشکرکشی محمودغزنوی به کجابود؟چرا

5-سلطان مسعودغزنوی وسلطان محمودغزنوی راباهم مقایسه کنید؟

6-تفاوت حکومت غزنویان باحکومت های قبل ازآنها چه بود؟

7-رابطه غزنویان وحکومت عباسیان چیست؟

8-حکومت سلجوقیان چگونه شکل گرفت؟

9-سلطان رکن الدین رامعرفی کنید؟

10-اقدامات آلب ارسلان رابنویسید؟4مورد

11-اوج قدرت سلجوقیان زمان چه کسی است چرا؟

12-علت سقوط سلجوقیان چیست؟

درس 17

1-قاره را تعریف کنید؟

2-نام قاره های زمین رابنویسید؟

3-کدام قاره مسکونی نیست؟چرا

4-ویژگی های آسیاچیست؟ویژگی های منحصرآسیا

5-موقعیت آسیارابنویسید؟

آسیارابنویسید؟ 

6-اهمیت تنگه برینگ چیست؟

7-اورآسیایعنی چه؟

8-ناهمواری های آسیارانام ببرید؟

9-فلات های آسیاراازغرب به شرق بنویسید؟

10-نام چندرشته کوه آسیارابنویسید؟

11-بلنترین فلات ورشته کوه وقله آسیاکدام است؟

12-جلگه هاچگونه تشکیل می شوند؟

13-چندجلگه ورودهای آسیارابنویسید؟

14-جلگه سندوگنگ رامعرفی کنید؟

15-دلتا رامعرفی کنید؟

16-فایده وخطردلتا چیست؟

17-جلگه بزرگ چین رامعرفی کنید؟

18-مجمع الجزلیرآتشفشانی آسیارامعرفی کنید؟

19-خطرهای طبیعی جنوب شرقی ومشرق آسیاچیست؟چرا

20-دمادرمناطق مختلف آسیاچگونه است؟

21-آسیاازنظربارش چندقسمت است نام ببرید؟

22-(الف)آسیای مرطوب رامعرفی کنید؟(ب)فایده وضررهای بادهای موسمی رابنویسید؟

23-آسیای خشک رامعرفی کنید؟

 

درس18

1-پرجمعیت ترین قاره جهان کدام است؟

2-پراکندگی جمعیت  آسیاچگونه است؟

3-پرجمعیت ترین کشورهای جهان کدام است؟

4-متراکم ترین جای جهان رامعرفی کنید؟

5-خصوصیا ت جمعیت آسیارابنویسید؟

6-نژاد های مردم آسیاچگونه استنام ببریدوتوضیح دهید؟

7-زبان مردم آسیاچگونه است؟

8-مهد ادیان بزرگ کجاست؟

9-پراکندگی مسلمانان درآسیاچگونه است؟

10-دین های بزرگ آسیارانام ببریدهرکدام درچه بخشی وجوددارند؟

11-سغل بیشترمردم آسیاچیست؟(اقتصادآسیا)

12-بیشتربرنج دنیا کجاتولیدومصرف می شودچرا؟

13-کشورهای تولیدکننده برنج رانام ببرید؟

14-بزرگترین کشورصنعتی آسیارامعرفی کنید؟

15-صنعت کشورچین چگونه است؟

16-ببرهای اقتصادی آسیارانام ببریدوعلت نامگذار راتوضیح دهید

17-چندکشورصنعتی آسیارانام ببرید؟

18-پرجمعیت ترین شهرهای آساکجاست؟چرا

19-درآسیاجمعیت روستابیشتراست یاشهری چرا؟

20-اطلس چیست؟

21-دراطلس ها چندنوع نقشه وجودداردتوضیح دهید؟

درس19

1-موقعیت منطقع جنوب غربی آسیارامعرفی کنید؟

2-کوه های جنوب غربی آسیارامعرفی کنید؟

3-سرزمین های پست جنوب غربی آسیارامعرفی کنید؟

4-بیابان های آسیارامعرفی کنید؟

5-ناهمواری های جنوب غربی آسیارامعرفی کنید؟

6-آب وهوای جنوب غربی آسیارامعرفی کنید؟

7-مهمترین مشکل جنوب غربی آسیا چیست؟

8-سرزمین های اطراف دریاچه های جنوب غربی آسیا چه آب وهوایی

30-نام دوبیابان آفریقارابنویسید؟

31-کدام قسمت آفریقا آب وهوای مدیترانه ای دارد؟

32-طولانی ترین رودجهان رامعرفی کنید؟(ب)خصوصیات رودهای آفریقا رابنویسید؟

33-موقیت اروپارابنویسید؟

درس22

1-تراکم جمعیت اروپا چگونه است؟

2-رشد جمعیت اروپاچگونه است

3-نژاداروپاییان چیست؟

4-دین مردم اروپا بیشترچیست؟

5-پاپ به چه کسی می گویند؟

6-آیا دراروپامسلمان هم زندگی می کنند؟توضیح دهید

7-اقتصاداروپاچگونه است دوقسمت

8-کشاورزی اروپاچگونه است؟

9-دام پروری اروپاچگونه است؟

10-چندکشورصنعتی وچندکشوردام پروری اروپارانام ببرید؟

11-اروپامنابع ومواداولیه صنایع خودراچگونه تهیه می کند؟(تنها مشکل صنعت اروپا)

12-جاذبه های گردشگری اروپارابنویسید؟

13-چندکشورتوریستی اروپاراانام ببرید؟

14-گردشگری دراروپاچگونه است(ج12و13)

15-تراکم جمعیت افریقاچگونه است؟

16-رشدجمعیت آفریقا چگونه است؟چرا

17-نژاد مردم آفریقا چگونه است؟

18-زبان مردم آفریقا چیست؟

19-دین مردم آفریقا چیسیت؟

20-اقتصادآفریقا چگونه است؟دوقسمت

21-عوامل توسعه نیافتگی آفریقا رانام ببرید؟

الف-عوامل خارجی که موجب توسعه نیافتگی آفریقا شده اند رابنویسید؟

ب-عوامل داخلی که موجب توسعه نیافتگی آفریقا شده اندرابنویسید؟

22-محصولات کشاورزی آفریقارانام ببرید؟

23-جاذبه های گردشگری آفریقا رابنویسید؟

درس 23

1-برقدیم راتعریف کنید؟

2-برجدیدراتعریف کنید؟

3-موقعیت قاره آمریکارابنویسید؟

4-اهمیت کانال پاناما چیست؟

5-ناهمواری های آمریکا کدامند؟

6-آیاناهمواری های شمال وجنوب آمریکا مشابه هستند؟

7-چین خورگی های جوان آمریکارامعرفی کنید؟

8-کدام قسمت آمریکازلزلزه وآتشفشان دارد؟

9-کوه ای کم ارتفاع وقدیمی قاره آمریکارامعرفی کنید؟

10-سرزمین های پست وجلگه ای قاره آمریکا رامعرفی کنید؟

11-چرقاره آمریکاانواع آب وهوارادارد؟

12-آب وهوای قطبی وسرد درچه قسمتی ازقاره آمریکا وجوددارد؟

13-آب وهوای اقیانوسی چه قسمتی ازقاره آمریکاوجوددارد؟

14-آب وهوای گرم ومرطوب چه قسمتی ازقاره آمریکاوجودداغرد؟

15-آب وهوای گرم وخشک قاره آمریکا رامعرفی کنید؟

16-انواع آب وهوای قاره آمریکارانام ببرید؟

 

 

نظرات (1)
دوشنبه 20 بهمن‌ماه سال 1393 ساعت 06:36 ب.ظ
ممنون آقای فیاضی
امتیاز: 4 2
پاسخ:
روی دانلودکلیک کن
موفق باشد
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)

نام :
ایمیل :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد