سوالات درس به درس کل کتاب نهم مطالعات اجتماعی 94

شنبه 28 شهریور‌ماه سال 1394 ساعت 10:57 ق.ظ

دانلودPDF

 

 

9-چنددسته عوامل موجب تغیرشکل ناهمواری ها می شوند؟

10-ورقه های پوسته زمین روی .......حرکت می کنند؟

11-انواع حرکت پوسته زمین رابنویسید؟

12-سرعت حرکت ورقه ای پوسته زمین چقدراست؟

13-کوه زایی چیست؟؟انواع آن رانام ببرید؟

14-چین خوردگی راتوضیح دهید؟بامثال

15-گسل چیست؟بامثال

16-مواد مذاب(ماگما)چه نقشی درکوه زایی دارد؟

17-عوامل بیرونی تغیرشکل ناهمواریها رابنویسید؟

18-نقش انسان درفرسایش چیست؟

درس4

1-آب کره راتعریف کنید؟

2-مجموعه آبهای بزرگ زمین رانام ببرید؟

3-خصوصیات بزرگترین اقیانوس چهان رابنویسید؟

4-علت دشواری مطالعه اقیانوسها چیست؟

5-فلات قاره راتعریف کنید؟

6- فایده های فلات قاره چیست؟

7-شیب قاره به کجامی گویند؟

8-انسان ها چه استفاده های ازاقیانوس ها می برند؟

9-انسان هاچه آسیب های به اقیانوس ها می زنند؟

10-هواکره وساختاروترکیب آن رامعرفی کنید؟

11-منظورازهواچیست؟

12-آب وهواراتعریف کنید؟

25-عوامل موثربرآب وهوای جهان کدامند؟

13-چرااستواگرم وقطب ها سرد هستند؟

14-باتوجه به عرض جغرافیایی چندنوع آب وهوا داریم؟

15-دوری ونزدیکی به دریا چه اثری درآب وهوادارد؟

16-نقش جریان دریای درآب وهواچیست؟

17-نقش ارتفاع درآّ ب وهواچیست؟

18-یک مسئله درموردارتفاع و آب وهواطراحی کنیدوبنویسید؟

19-فشارهواچیست؟وعوامل موثربرآن رانام ببرید

20-رابطه فشارهواودماباهم چیست؟

21-رابطه فشارهواوارتفاع چیست؟

22-بادچگونه تشکیل می شود؟

23-انسان درتغیرات آب وهوایی چه تاثیراتی داشته است؟(گرم شدن زمین)

24- نتایج گرم شدن زمین چیست؟

درس 5

1-زیست بوم راتعریف کنید؟

2-زیست بوم های سطح زمین رانام ببرید؟

3-تنوع زیست بوم ها به چه عواملی بستگی دارد؟

4-خصوصیات توندرا رابنویسید

5-خصوصیات تایگا رابنویسید

6-خصوصیاتجنگل های بارانی استوایی رابنویسید؟

7-خصوصیات ساوان رابنویسید؟

8-خصوصیات زیست بوم بیابان ها رابنویسید؟

درس 6

1-تغیرات زیست بوم ها ازچه زمانی بیشترشده است؟

2-مهمترین عواملی که موجب نابودی زیست بوم ها (جانوران –آب ها –خاک-هوا-گیاهان) می شوندرابنویسید؟

3-چندموردازاهمیت جنگل های استوای رابنویسید؟

4-چندموردازدلایل تخریب جنگل های استوایی رابنویسید؟

الف-دوکشورمهم               ب-دلایل جنگل زدایی

ج-نتیجه جنگل زدایی        د-بزرگراه

درس اول

1-نقش فناوری درشناخت سیاره زمین چیست؟

2-سیاره زمین ازفضا چگونه مشاهده می شود؟

3-منظومه خورشیدی راتعریف کنید؟

4-سیاره های درونی وبیرونی رابا هم مقایسه کنید؟

5-زمین جزکدام سیاره های منظومه شمسی است؟

6-فاصله زمین تاخورشید چقدراست؟

7-عمرمنظومه شمسی چقدراست؟

8-منظومه خورشیدی چگونه شکل گرفته است؟

9-قمر چیست ؟وقمر های منظومه شمسی چه ویژگی های دارند؟

10-قطروجرم خورشیدچقدراست؟

11-سرچشمه نوروگرما وانرژی زمین چیست؟(فایده خورشید)

12-ستاره خورشیدیکی ازمیلیونهاستاره ..............است ومنظومه شمسی نقطه کوچکی ازکهکشان .............است

کهشان راه شیری از......................کهکشان جهان بی کران است؟

13-سوره غافرآیه 57 به چه نکته ای اشاره دارد؟

14-وسعت زمین چقدراست؟

15-موقعیت مکانی یعنی چه؟

16-مدارها چه ویژگی های دارند؟

17-نصف النهارها رامعرفی کنید؟

18-مختصات جغرافیای یعنی چه؟

19-طول جغرافیای چیست؟

20-عرض جغرافیای چیسیت؟

21-برای نوشتن طول وعرض جغرافیایی ازچه علایمی استفاده می کنند؟

22-دومثال ازمختصات جغرافیایی تمرین کنید؟

درس2

1-حرکت وضعی زمین راتعریف کنید؟

2-حرکت ظاهری زمین راتعریف کنید؟(مقایسه باحرکت وضعی)

3-نتایج حرکت وضعی زمین رابنویسید؟

4-اختلاف زمان چگونه درمناطق مختلف زمین ایجاد می شود؟

5-زمان واقعی یعنی چه؟

6-علت استفاده ازساعت رسمی چیست؟

7-ساعت رسمی راتعریف کنید؟چگونه ایجادمی شود؟

8-ساعت رسمی ایران وچین راباهم مقایسه کنید؟

9-حرکت انتقالی راتعریف کنید؟

10-سال خورشیدی وسال رسمی وسال کبیسه رامقایسه وتعریف کنید؟

11-نتایج حرکت انتقالی رابنویسید؟

12-مایل بودن محور قطب ها رات وضیح دهید؟

13-انقلاب تابستانی چیست؟

14-انقلاب زمستانی چیست؟

15-اعتدالین چیست؟

درس سوم

1-کره زمین باسیاره های دیگرمنظومه شمسی چه تفاوتی دارد؟

2-محیط های کره زمین رانام ببرید وتعریف کنید؟

الف-لیتوسفر              ب-هیدروسفر

ج-اتمسفر                  د-بیوسفر

3-وسعت خشکی های وآبهای کره زمین راباهم مقایسه کنید؟

4-روی نقشه خشکی هاچه رنگهای بیشتروجوددارد؟

5-رنگ سبزروی نقشه هابیشترنشان دهنده چیست؟توضیح دهید؟

6-منظورازرنگ زرد وقهوه ای درنقشه هاچیست؟

7-فلات راتعریف کنید؟

8-کوه های جوان وکوهای کم ارتفاع رامقایسه کنید؟

 

 

5-شیخ صفی الدین اردبیلی رامعرفی کنید؟

6-حکومت صفویه چگونه تشکیل شد؟

7-چندموردازاقدامات شاه اسماعیل صفویه رابنویسید؟

8-چنگ چالدران راتوضیح دهید؟

-الف علت                    ب-نتایج

9-شاه تهماسب واقدامات اورامعرفی کنید؟

10اوج قدرت صفوییه زمان چه کسی بود توضیح دهید؟

11-دلایل ضعیف شدن  صفوییه چه بود؟

12-چه کسی وچگونه صفویه راازبین برد؟

13-حکومت صفوییان چگونه اداره می شد؟

الف-نقش شاه

ب-نقش وزیر

ج-نقش فرماندهان سپاه

14-شاه عباس برای تقویت حکومت مرکزی چه کرد؟

15-شاه عباس برای تقویت سپاه چه کرد؟

16-همزمان باصفویه دراروپا چه تغیراتی ایجادشد؟

17-قرون جدید راتعریف کنید؟1500 تا 1800م

18-چه عواملی موجب شد اروپا قاره وکشورهای دیگر رامورد استعمارقراردهد؟

19-اولین کشورهای استعمارگرکدامند؟

20-درزمان شاه عباس چه کشوری جنوب ایران رامستعمره کرده بودچرا؟چگونه شاه عباس آنهاراشکست داد؟

21-دلایل روابط سیاسی وبازرگانی کشورهای اروپای بادولت صفویه چه بود؟

درس 10

1-علت رونق زندگی اجتماعی واقتصادی دردوره صفویه چیست؟

2-زندگی اجتماعی ایران دردوره صفویه چه خصوصیاتی داشت؟

الف-جمعیت

ب-شغل

ج-وضع زندگی

د-درآمدحکومت

و-شهرنشینی

ز-ساکنان شهرها

3-صنعت صفویه چه خصوصیاتی داشت؟کدام صنعت صفویه با اروپارقابت داشت؟

4-علت رونق تجارت صفویه چه بود؟(مشابه سوال1)

5-پرسودترین کالای صادراتی صفویه چه بودودراختیارچه کسی بود؟

6-درزمینه علم وآموزش صفویه چه اقداماتی انجام دادند؟

7-چنددانشمندصفویه رانام ببرید؟

8-دردوره صفویه کدام علوم موردتوجه نبود وچه علومی موردتوجه بود؟

9-هنردردوره صفویه چگونه بود؟

9-چشن ها ومراسمی که دردوره صفویه برگزارمی شد کدامند وچه اهمیتی برای مردم ایران داشت؟

درس11

1-بعدازسقوط صفویه اوضاع ایران چگونه بود؟(دوران افغانها)

2-سلسله افشاریه چگونه پایه گزاری شد؟

3-مدت حکومت نادرشاه چندسال بود؟وبیشترصرف چه کارهای شد؟

4-چندموردازاقدامات نادرشاه رابنویسید؟

5-علت به قتل رسیدن نادر شاه چه بود؟(شرایط سال های پایانی نادرشاه)

6-جانشین نادرچه کسی بوددرچه سرزمینی؟

7-سلسله زندیه چگونه تشکیل شد؟

 

 

 

 

20-درجنگ جهانی اول چه کسی درایران دربرابر استعمارگران ایستاد؟

؟توضیح دهید؟

21-نتیجه جنگ جهانی اول برای ایران چه بود؟

درس 14

1 -  چراروسیه نیروهایش راازایران بعدازجنگ جهانی اول خارج کرد؟

2-قرارداد1919راتوضیح دهید؟

الف-بین چه کسانی           ب- نخست وزیر              ج-مخالفان

3-کودتای 1299راتوضیح دهید؟

الف- علت      ب-افرادمهم

4-رضاشاه برای رسیدن به سلطنت چه کارهای انجام دادند؟

5-رضاخان چگونه پادشاه شد؟

6-بهانه رضاخان برای سرکوب قیام ها چه بود؟نام قیام ها وهدف قیام ها رابنویسید؟(تستی)

7-شیوه حکومت رضاشاه رابنویسید؟

8-اقدامات رضا شاه رابنویسید؟

9-تضعیف ارزشهای اسلامی وتخریب فرهنگ اسلامی درزمان رضا شاه چگونه صورت گرفت؟

10-دسته بندی کشورهادرجنگ جهانی دوم رابنویسید؟

11-جنگ جهانی دوم چگونه شروع شد؟

12-نقش ایران درجنگ جهانی دوم چه بود؟

13-علت اشغال ایران درجنگ جهانی دوم چه بود؟نتیجه چه شد؟

14-نتایج جنگ جهانی دوم برای ایران چه بود؟

15-سالهای نخست حکومت محمدرضا پهلوی چگونه بود؟

16-قبل از ملی شدن نفت ایران دست چه کشوری بود؟چرا؟

17-نفت ایران چگونه ملی شد؟

18-یکی ازگروه های مبارزموثردرملی شدن نفت رانام ببرید؟

19-چه شرایطی موجب کودتای 28 مرداد32 شد؟

20 - کودتای 28 مرداد32 راتوضیح دهید؟

21-نتایج کودتای 28 مرداد32 رابنویسید؟

درس 15

1-هدف آمریکا ازاصلاحات اجتماعی واقتصادی چه بود؟

2-انجمن های ایالتی وولایتی شامل چه موضوعاتی بود وچگونه تصویب شد؟

3-چه کسی وبه چه علتی موجب لغو انجمن های ایالتی ولایتی شد؟

4-بعدازلایحه انجمن های ایالتی ولایتی شاه چه تغیراتی انجام داد؟

5-امام خمینی (ره) درمورداصول ششگانه چه کردند؟

6-بافرارسیدن محرم سال 42 امام خمینی چه رهنمودهای انجام دادند؟؟

7-امام خمینی 13 خرداد42 چه مطالبی فرمودند؟

8-علت قیام وچگونگی قیام 15 خرداد42 راتوضیح دهید؟

9-نتایج قیام 15 خرداد42 چه بود؟

10-کاپیتولاسیون ایرا ن چه بود؟

11-علت وتاریخ تبعید ومقصد تبعید امام خمینی رابنویسید؟

12-به غیرازامام خمینی چه کسانی باشاه مبارزه می کردند؟چکونه؟

13-چراشاه درنیمه سال 56 فکر می کرددراوج قدرت است؟

14-علت نارضایتی وخشم ونفرت مردم نصبت به حکومت پهلوی چه بود؟

15-قیام 19 دی 56 راتوضیح دهید؟

16-قیام 29 بهمن 56 راتوضیح دهید؟

17-عکس العمل شاه دربرابرتضاهرات مردم سال 57 چه بود؟

18-قیام 17 شهریور57 راتوضیح دهید؟

19-درمورد تاریخ های 26( دی 12 بهمن و22بهمن 57) توضیح دهیدچه اتفاق های  افتاد؟

20مهمترین شعارانقلاب اسلامی چه بود؟

21-هدف انقلاب اسلامی چه بود؟

22-سه عامل موفقیت انقلاب اسلامی چه بود؟

 

 

14-شهیدمطهری درمورد نقش ایرانیان واسلام چه گفته است؟

15-نقش تاریخ درفرهنگ ملی ایران چیست؟

16-نقش زبان درفرهنگ ملی ایران چیست؟

17- چراانقلاب اسلامی نمایانگرآرمانهای والای جامعه مااست؟

درس 19

1 – خانواده چگونه تشکیل می شود؟

2 – مهمترین بنیادنزد خداوند کدام بنیاداست؟

3-مهمترین کارکرد خانواده چیست؟چندفایده آن رابنویسید؟

4-نیازبه محبت افراد بیشترچگونه تامین می شود؟ واهمیت رفع این نیازچیست؟

5- یکی ازکارکرد های خانواده مراقبت ازاعضای خانواده است توضیح دهید؟

6-یکی ازکارکرد های خانواده رفع نیازهای مادی است این کارکرد راتوضیح دهید؟

7-کارکرد های خانواده رانام ببرید؟

8-چرااجتماعی شدن  (جامعه پذیری) نیازفرد وجامعه هردو است؟

9-آیافقط والدین دراجتماعی شدن کودکان اثردارندتوضیح دهید؟

10 – فرایند اجتماعی شدن افراد به صورت مستقیم است یاغیرمستقیم؟

11- اهمیت خانواده سالم چیست؟

12-امام سجاد درمورد اهمیت خانواده(کارکرد های خانواده وجامعه پذیری)چه می گویید؟

13-خانواده به چه روش های اعضای خود راجامعه پذیرمی کند؟(درس های قبل هم بود)

درس20

1 -   خانواده سالم یعنی چه؟واولین گام ایجاد خانواده سالم چیست؟

2 – درهمسرگزینی به چه نکاتی باید توجه کرد؟

3-ازدیدگاه قران هدف ازدواج چیست؟

4-وقتی زن ومرد خانواده تشکیل می دهند حقوقو تکالیفی برروابط آنها حاکم می شودیعنی .........

5-مهمترین عواملی که موجب ناسازگاری زن ومرد می شوندکدامند؟4مورد

6-چگونه می توان ازناسازگاریهای زن وشوهر جلوگیری کرد

7-آیا یک خانواده سالم اصلا اختلاف سلیقه وجروبحث نداردتوضیح دهید؟

8-آسیب های تک فرزندی رابنویسید؟

9-چندموردازتکالیف وحقوق بین والدین وفرزندان رابنویسید؟

10-چه عواملی موجب ناسازگاری والدین وفرزندان می شود؟

الف-برآورده نکردن انتظارات که موجب ناسازگاری والدین وفرزندان میشودراتوضیح دهید؟

ب-محیط ها وافراد چه نقشی درناسازگاری های بین فرزندان ووالدین می شود؟

ج-صنتی شدن چه نقشی درناسازگاری های والدین وفرزندان دارد؟

11- اختلاف نظر وسلیقه تاچه حدی درخانواده ها ضروری است؟

12- چگونه می توان ازناسازگاری های فرزندان ووالدین درخانواده راکاهش داد؟

13-مدیریت مشکلات وحوادث درخانواده یعنی چه ؟

14-صله ارحام یعنی چه وشامل چه کارهای می شود؟

15- دومثال ازنحوه مدیریت مشکلات درخانواده بنویسید؟

درس 21

1 – درمورد پیدایش حکومت ها چه نظریاتی وجوددارد؟توضیح دهید؟

الف – نقش عامل زور وقدرت درپیدایش حکومت هاچیست؟

ب- عامل دفاع وحفاظت ازاموال وسرزمین چه نقشی درپیدایش حکومت ها دارد؟

ج-نقش عامل انتخاب داوطلبانه درتشکیل حکومت ها چیست؟

د-نقش نیاز جامعه درتشکیل حکومت ها چیست؟

 

 

5 – بامثالی توضیح دهید چراتصمیم گیری درباره محیط زیست آسان نیست؟

6-عاج برای یک فیل چه فایده های دارد؟

7-چراتجارت عاج فیل وجوددارد؟دوکشوردراین زمینه معرفی کنید؟

8-برای کاهش تخریب زیست بوم ها چه بایدکردتوضیح دهید؟

الف-استفاده خردمندانه اززیست بوم هاراتوضیح دهید؟  1-              2-         3-

ب-همکاری بین المللی چگونه موجب کاهش تخریب زیست بوم هامیشود؟

درس 7

1-جمعیت جهان چقدراست؟

2-رشدچمعیت جهان ازگذشته تابه امروزچگونه بوده است؟

3-دردوقرن اخیرعواملی که موجب کاهش مرگ ومیرشده است راتوضیح دهید؟

4-رشدطبیعی جمعیت چیست به چه عواملی بستگی دارد؟

5-رشدمنفی جمعیت چیست؟ چه پیامدهای دارد؟

6-چه کشورهای رشد منفی جمعیت دارند؟

7-راه های مقابله بارشد منفی جمعیت رابنویسید؟

8-عوامل جذب ودفع جمعیت چنددسته هستند؟

9-چندموردازعوامل طبیعی جذب ودفع جمعیت رابنویسید؟

10-چندموردازعوامل انسانی جذب ودفع جمعیت رابنویسید؟

11-علاوه بررشدطبیعی جمعیت عامل دیگری که موجب افزایش جمعیت یک مکان می شود .....................است؟

12-مهاجرت یعنی چه؟

13-انواع مهاجرت رانام ببریدمثال بزنید وتعریف کنید؟

الف مهاجرت داخلی     ب-مهاجرت خارجی      ج-مهاجرت اختیاری

د-مهاجرت اجباری

14-درصدسال اخیرشهرنشینی چه تغیراتی کرده است؟

15-دلایل رشدشهرنشینی جیست وچه مشکلاتی ایجاد می کند؟

درس 8

1-نابرابری جهانی یابین الملی یعنی چه؟

2-چه عواملی درسنجش نابرابری جهانی موردبررسی قرارمی گیرد؟

3-شاخص توسعه انسانی چیست؟وعوامل شاخص توسعه انسانی کدامند؟

4-براساس شاخص توسعه انسانی کشورها چنددسته هستند؟وایران جزکدام دسته است؟

5-میزان درآمد ورفاه چه رابطه ای باشاخص توسعه انسانی دارد؟توضیح دهید؟

6-میزان درامد ورفاه کشورها درجهان راباهم مقایسه کنید؟

7-ثروت مادی ورشداقتصادی کشور هاراچه اندازه گیری می کنند؟

8-آماروارقام مربوط به وضعیت رشد اقتصادی کشورها چه چیز های رانشان می دهد؟

9-امیدبه زندگی یا متوسط طول عمر که ازشاخص های توسعه انسانی است راتوضیح دهید؟

10-گزارش توسعه بالاترین وپاین ترین طول عمرچقدربوده ایران چقدر بود

11-سواد وآموزش که ازمعیارهای توسعه انسانی است راتوضیح دهید؟

12-علل وعوامل نابرابری های جهان چنددسته است؟توضیح دهید؟

الف-عوامل خارجی نابرابری های جهان راتوضیح دهید؟

ب-عوامل داخلی نابرابری های جهانی راتوضیح دهید؟

درس 9

1-پس ازسقوط ...............کشورماحدود.......................سرزمین یکپارچه نبودواتحاد سیاسی واجتماعی مناسبی نداشت

2-صفویه درابتدای قرن ......................علاوه براینکه ایران راازنظرجغرافیایی وسیاسی یکپارچه کرد...............ایرانیان راتقویت کرد

3-مذهب شیعه ایران درچه دوره ای رسمی شد؟

4-اوضاع سیاسی ایران هنگام تاسیس صفویه چگونه بود؟

 

 

8-لقب حکومتی وشیوه حکومت زندیه چگونه بود؟

9-چنداثردوره کریم خان رابنویسید؟

10-قاجارهاچه کسانی بودندوچگونه حکومت تشکیل دادند؟

11-تهران ازچه زمانی پایتخت شد؟

12-جانشین آقامحمدخان کیست؟

13-دوره فتحعلی شاه دوره نفوذ کدام کشورهادرایران بود؟

14-انقلاب صنعتی یعنی چه؟

15-نتایج انقلاب صنعتی چیست؟(علت استعمار)

16-قرون جدید همزمان با چه تاریخی ازایران است؟

17-روسیه چگونه کشوری قدرتمندشد؟

18-عهدنامه گلستان چرابه وجودآمدوشامل چه مواردی بود؟(علت پیروزی روسیه وشکست ایران)

19-عهدنامه ترکمن چای راتوضیح دهید؟

الف-علت                             ب-نتایج

20-علت ارتباط انگلستان وایرن دردوره قاجارچه بود؟

21-قراردادهای ایران انگلیس دردوره قاجارشامل چه مواردی بود؟

22-دردوره قاجارانگلیسی ها چه برنامه های استعماری اجراکردند؟

23-دوقرادادایران وانگلیس رانام ببرید؟مفادآن رابنویسید؟

درس 12

1-عباس میرزادرجریان جنگ های ایران وروسیه متوجه چه چیزهای شد؟

2-عباس میرزا برای اصلاح ونوسازی امور کشور چه کرد؟

3-امیر کبیر چه اقداماتی انجام داد؟

4-مدارس دوره قاجار به چه سبک وشیوه ای بود؟

5-چرادردوره قاجارتولیدکنندگان وبازرگانان ایرانی روزبه روز ضعیف شدندوشروع به ورشکستگی کردند؟

6-چرامردم باامتیازهای که دردوره قاجاریه به بیگانگان داده می شدمبارزه کردند؟

7-رهبری مبارزه بااستعمارگران دردوره قاجاربا چه کسانی بودچرا؟

8-امتیازتالبوت شامل چه مواردی بود؟

9-امتیازتالبوت چگونه لغو شد؟

درس 13

1-هدف جنبش مشروطه چه بود؟(دوقسمت کتاب)

2-آیا انقلاب مشروطه به اهداف خود رسید چرا وچه نتایجی داشت؟

3-نظام پادشاهی  استبدادی ومشروطه راباهم مقایسه کنید؟

4-انقلاب مشروطه درزمان چه کسی اتفاق افتاد وازچه نوع جنبشی بود؟(تستی)

5-زمینه های سیاسی واقتصادی انقلاب مشروطه راتوضیح دهید؟

6-زمینه های داخلی فکری  وفرهنگی انقلاب مشروطه راتوضیح دهید؟

7-زمینه های خارجی فکری وفرهنگی انقلاب مشروطه را توضیح دهید؟

8-چه شرایطی موجب انقلاب مشروطه شد؟

9-علت تحصن حرم حضرت عبدالعظیم دردوره مشروطیت چه بود؟ومهمترین خواسته مردم چه بود؟

10-علت تحصن قم دردوران مشروطیت چه بود؟وچه خواسته های داشتند؟

11-فرمان مشروطیت چگونه صادرشد؟وچه نتایجی داشت؟

12-موانع ومشکلات حکومت مشروطه رابنویسید؟

13-بعدازانقلاب مشروطه چه کسانی به مخالفت ودشمنی باآن پرداختند؟

14-بعداربه توپ بستن مجلس چه کسانی به مبارزه برخواستند؟توضیح دهید؟نتیجه چه شد؟

15-چراشیخ فضل الله نوری به شهادت رسید؟

16-چه پیشنهادی هنگام دستگیری شیخ فضل الله نوری به او شد وچه گفت؟

17-الف-چراقرارداد1907 نوشته شد ب-چه نتایجی داشت؟

18-بعدازانقلاب مشروطه  دسته بندی قدرت های دراروپاچگونه بود؟(جنگ جهانی اول)

19-نقش ایران درجنگ جهانی اول چه بود؟

 

درس 16

1 - نظام سیاسی جمهوری اسلامی چگونه تعین شد؟

2- این اصطلاحات راتوضیح دهید؟

الف دولت موقت             ب-10 و.11فروردین 58               ج-12 فروردین 58               د-2/98

3-به ترتیب مراحلی که نظام جمهوری اسلامی سال58 طی کردرابنویسید؟

4-دونهادانقلابی بعدازپیروزی انقلاب نام ببرید؟چراوچگونه نهادها بعدازانقلاب تشکیل شدند؟

5-علت توطئه هاودسیسه ها بعدازپیروزی انقلاب چه بود؟

6-هدف ازایجاد شورش ونامنی بعداز پیروزی انقلاب چه بود؟

7-چندنفرازشخصیت های سیاسی وفرهنگی که بعدازانقلاب ترور شدند رابنویسید؟

8-علت وتاریخ اشغال سفارت آمریکا چه بود؟

9-ماجرای طبس چه بود؟علت ونتیجه چه شد؟

10-جنگ تحمیلی چگونه شروع شد وچگونه تمام شد؟

11- آزادگان چه کسانی هستند وچه زمانی به کشوربرگشتند؟

12-تاریخ رحلت امام خمینی (ره ) رابنویسید؟

13-عظیم ترین ثمره زندگی امام خمینی (ره )چیست؟

14-بعدازامام خمینی چه کسی وچگونه رهبرایران شد؟

15-چندموردازتوطئه ها ودسیسه های بیگانگان بعدازپیروزی انقلاب رابنویسید؟

درس 17

1 – فرهنگ یعنی چه؟

2-نسبت جامعه به فرهنگ رابامثال رایانه مشخص کنید؟

3-آیافرهنگ آگاهی واندیشه مشترک اعضای جامعه است؟(روش انتقال فرهنگ)

4-جامعه پذیری یا اجتماعی شدن یعنی چه؟دوقسمت

5-نقش خانواده درجامعه پذیری یااجتماعی شدن چیست؟

6-خانواده باچه شیوه های موجب جامعه پذیری یااجتماعی شدن می شود؟

7-افراددرجامعه  چگونه جامعه پذیر یااجتماعی می شوند؟.

8-مهمترین لایه های فرهنگی کدامندوچگونه منتقل می شوند؟

9-لایه های فرهنگی یعنی چه؟

10-نمادهای فرهنگی یعنی چه؟

11-هنجارچیست؟مثال بزنید؟

12-مهمترین دلایل پیروری ازهنجارها چیست؟

13-مثال های بزنیدکه وقتی افرادهنجارها رارعایت نکنندمجازات می شوند؟

14-ارزشهارابامثال تعریف کنید؟تعریف دو قسمت

15-نقش عقایددرفرهنگ هرجامعه چیست؟توضیح دهید؟

درس 18

1 – هویت یعنی چه؟

2-هویت چندبخش است؟

3-هویت فردی یعنی چه؟

4-رابطه بین بخش های هویت فردی بایکدیگر چیست؟

5 – هویت اجتماعی یعنی چه؟

6- افرادهویت خودراچگونه به دست می آورند؟

7-ابعادمختلف هویت فردی واجتماعی چگونه بریکدیگراثرمی گذارد؟

8- آیاویژگی های هویتی ثابت هستند؟آیاتغیرمی کنند؟

9-درشکل گیری هویت خودچه نقشی داریم؟(هویت انتسابی وهویت اکتسابی)

9-هویت ملی چیست؟مهمترین عناصرهویت ملی کدامند؟

10-هویت ایرانی یعنی چه وچه ویژگی های دارد؟؟

11-نقش سرزمین درهویت ملی  ایران چیست؟

12-نقش فرهنگ (اسلام)درهویت ملی ایرانی چیست؟

13-چه اقلیت های درایران زندگی می کنند؟

 

 

10- مثال های بزنیدکه افزایش تولید وفعالیت اقتصادی به محیط زیست درکشورما آسیب زده است؟

11-بهره وری سبز یعنی چه؟

12-بهره وری درکشورایران چگونه است؟

13-آرم سازمان ملی بهره وری چگونه است؟ وچه وظیفه ای دارد؟

14َ-اقتصادمقاومتی یعنی چه؟

 

2-چراوجودحکومت یک امر ضروری وعقلانی است؟

3-وظایف حکومت ها رابنویسید؟

4-رابطه بین اسلام وحکومت چیست؟

5-درجهان بینی توحیدی اسلام ,,حق حاکمیت ازکیست چرا؟

6-درجامعه اسلامی چه کسانی حق حاکمیت دارند؟چرا

7-جمهوری اسلامی یعنی چه؟

8 - ارکان جمهوری اسلامی رانام ببرید؟

9- رهبری جمهوری اسلامی برپایه .......................است؟

10-ولایت وولایت فقیه یعنی چه؟

الف- ولایت

ب-ولایت فقیه

11-وظایف رهبری جمهوری اسلامی ایران رابنویسید؟

12-علت وهدف ازتشکیل شوراهای شهروروستا چیست؟

درس 22

1 – واژه(( شهروندی)) یعنی چه؟

2-چندمورد از حقوق شهروندی برپایه قانون اساسی جمهوری اسلامی رابنویسید؟

3-حق برخورداری ازعدالت قانونی راتوضیح دهید؟

4-حق برخورداری ازعدالت قضای راتوضیح دهید؟

5-حق برخورداری از رفاه وتامین اجتماعی راتوضیح دهید؟

6-حق مشارکت سیاسی یعنی چه؟

7-انتخابات درایران به چند صورت است برای هرکدام مثال های بزنید؟

8-منظوراز حقوق فرهنگی یعنی چه؟

9-تکالیف شهروندی رابنویسید؟

10 –قانون درجامعه چه زمانی جایگاه خودراپیدامی کند؟

11- منظورازمالیات چیست؟

12- منظورازعوارض چیست؟

13-درمورددفاع ازکشورشهروندان چه وظیفه ای داند؟

13-اصل 40 قانون اساسی چه می گوید؟

14-دومثال ازتجاوز نکردن به منافع عمومی وحقوق دیگران بنویسید؟

15-مواردی رامثال بزنید که هم حق وتکلیف دولت است وهم حق وتکلیف ملت؟توضیح دهید؟

درس 23

1 – ساعت تابستانی چیست؟وعلت انجام آن توط بعضی کشورهاچیست؟

2-بهره وری راتعریف کنید؟

3-دومثال ازبهره وری بنویسید؟

4-چندمثال ازبهره وری درگذشته بنویسید؟

5-دو حدیث درمورد بهره وری بنویسید؟

6-چندراهکارمناسب برای افزایش بهره وری بنویسید؟

7- اصطلاح عادت های غلط مصرفی چه کاربردی دربهره وری دارد؟

8-انجام دادن کارها ازروی آگاهی چگونه موجب بهره وری می شود؟

 

درس 24

1-فعالیت اقتصادی یعنی چه؟

2-فعالیت های اقتصادی چندنوع است؟بامثال؟

3-رابطه اقتصادی یعنی چه؟

4-چراموسسات وسازمانهای بانکی وپولی به وجود می آیند؟

5- نهاداقتصادی راتعریف کنید؟

6-بهره وری اقتصادی یعنی چه؟

7-مثال ازبهره وری اقتصادی بنویسید؟

8-ازنظراسلام هدف ازاقتصاد وتولید چیست؟

9- انقلاب صنعتی وافزایش تولید چه آسیبی به محیط زیست زده است؟

 

 

نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)

نام :
ایمیل :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد